Ekspluatācijā nodoti grants ceļi

2018-12-11, 08.57

 

NAP ELFLA

   Ekspluatācijā ir nodots grants ceļu posms Užavas pagastā Uz-30 “Alekši–Silkrogs”, Ziru pagastā ceļu posmi Zi-04 “Saulītes–Sises ciems” un Zi-03  Vētras–Mazpūšļi–Blende”. Būvatļaujas šo ceļu pārbūvei saņemtas 2018. gada 23. aprīlī, bet akts par objekta nodošanu ekspluatācijā parakstīts šā gada 3. decembrī.

 

  Vārves pagastā ceļam Va-7 “Pasiekstes ceļš” būvatļauja saņemta 2018. gada 24. aprīlī, bet akts par objekta nodošanu ekspluatācijā parakstīts šā gada 3. decembrī.
Savukārt grants ceļu Zl-02 “Ventmala” un Zl-32 “Ēčkalni” pārbūves darbi Zlēku pagastā uzsākti 2017. gada 12. oktobrī, bet akti par objektu nodošanu ekspluatācijā parakstīti šā gada 23. oktobrī un 1. novembrī.

   Projekta Nr.17-08-A00702-000107 “Pašvaldības autoceļa Uz-30 “Alekši–Silkrogs” pārbūve Užavas pagastā, Ventspils novadā” gaitā atjaunots ceļu posmu segums 0,907 km garumā, nomainīta viena esošā caurteka, tīrīts un padziļināts grāvis un uzstādītas jaunas ceļazīmes. Kopējais projekta finansējums ir 93717,08 eiro, no tā publiskais finansējums – 79 143,28 eiro. 
   Projekta Nr.17-08-A00702-000110 “Pašvaldības autoceļu pārbūve Ziru pagastā, Ventspils novadā” gaitā atjaunots ceļu posmu segums 1,887 km garumā, nomainītas esošās caurtekas un izbūvētas jaunas, tīrīti grāvji un uzstādītas jaunas ceļazīmes. Kopējais projekta finansējums ir 222 805,01 eiro, no tā publiskais finansējums – 186 565,76 eiro.
   Projekta Nr.17-08-A00702-000111 “Pašvaldības autoceļa Va-7 “Pasiekstes ceļš” pārbūve Vārves pagastā, Ventspils novadā” gaitā atjaunots ceļu posmu segums 2,101 km garumā, tīrītas un nomainītas esošās caurtekas un izbūvētas jaunas, tīrīti grāvji un uzstādītas jaunas ceļazīmes. Kopējais projekta finansējums ir 180 755,12 eiro, no tā publiskais finansējums – 156 658,15 eiro.
   Projekta Nr.17-08-A00702-000077 “Pašvaldības autoceļu pārbūve Zlēku pagastā, Ventspils novadā” gaitā atjaunots ceļu posmu segums 2,5 km garumā, tīrītas un nomainītas esošās caurtekas, tīrīti grāvji un uzstādītas jaunas ceļazīmes. Kopējais projekta finansējums ir 272 571,87 eiro, no tā publiskais finansējums – 163 799,86 eiro, bet pārējā summa ir pašvaldības finansējums.
   Objektu pārbūve notiek saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmas no 2014. līdz 2020. gadam pasākumu “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un apstiprinātajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi.
   Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm