Atklāta Lībiešu zvejnieku sēta

Atklāta Lībiešu zvejnieku sēta

2018-12-28, 12.50
NAP ES ES LEADER
FOTOGALERIJA

   Projekts “Livōd kalāmīe kōrand (Lībiešu zvejnieku sēta)”, ko līdzfinansēja Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds ir noslēdzies, tādēļ š.g. 27. decembrī notika objekta svinīgā atklāšana.

Libiesu seta

    Projekta mērķis bija nodrošināt lībiešu zvejnieku ciemu kultūras mantojuma un tradīciju liecību saglabāšanu, pieejamību un ilgtspēju, veicot publiskās infrastruktūras atjaunošanas darbus Baltijas jūras piekrastē, Ventspils novada Tārgales pagasta Tārgales ciemā.
   Lai stiprinātu lībiešu tradīcijas kā piekrastes zvejniecības mantojuma saglabāšanu, kopšanu un popularizēšanu, tika radīta Lībiešu sēta ar “dzīvojamo māju” (ar stacionāru saimes galdu un soliem), “kūti”, “zivju kūpinātavu”, “tīklu žāvētavu”, “pulcēšanās laukumu ar ugunskuru” un “kāpu”.
   Ņemot vērā sētas atrašanās vietu un plānoto pārbūvi, tā radīja nepieciešamību veikt virkni darbību sētas pieguļošajā teritorijā, piemēram, lai nodrošinātu piekļuvi lībiešu sētai un uzlabotu satiksmes drošību, tika pārbūvēts apgaismojums, gājēju celiņi, brauktuvju segums un autostāvvietas, pazemes komunikācijas, sētas tiešā tuvumā atrodošais sadzīves atkritumu šķirošanas, savākšanas laukums utt. Lai nodrošinātu iepriekš minēto, darbu ietvaros tika veikta teritorijas seguma izbūve brauktuvēm, auto stāvvietā,, kā arī gājēju ietvēm. Ir izvietoti dažādi labiekārtojuma elementi apmeklētāju ērtībām un komfortam – soli, atkritumu konteineri. Objekta funkcionalitātes nodrošināšanai veikti būtiski uzlabojumi apgaismojuma un elektroapgādes tīklos.
   Būvdarbus pēc SIA “BM – projekts” izstrādātā būvprojekta objektā veica SIA “Ostas celtnieks”. Būvuzraudzības pakalpojumus sniedza SIA “Venteg”.
   Kopējās izmaksas sastāda 1 373 336,80 eiro, no kuriem EJZF finansē 360 000,00 eiro, bet atlikušos
1 013 336,80 eiro – Ventspils novada pašvaldība.