BŪVVALDE

Pieņemšanas laiki:

Pirmdien 13.00-18.00
Ceturtdien 8.00-12.00

KONTAKTI

PAKALPOJUMI

Būvvalde:

  • Nodrošina līdzsvarotu vides un būvniecības stratēģijas izstrādāšanu, realizāciju un kontroli Ventspils novada administratīvajā teritorijā atbilstoši apstiprinātajai ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, Teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
  • Nodrošina Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasību, Ventspils novada domes pieņemto lēmumu un vadības rīkojumu, norādījumu būvniecības jomā īstenošanu.
  • Nodrošina līdzdalību ar padomdevēja tiesībām Ventspils novada pašvaldības realizētajos, ar būvniecību saistītajos projektos.
  • Nodrošina apmeklētāju pieņemšanu un iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu izskatīšanu, saraksti ar fiziskām un juridiskām personām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  • Informē sabiedrību par būvniecības iecerēm un to tiesisko pamatojumu.
  • Veic būvju pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
  • Veic patvaļīgas būvniecības konstatāciju un lēmumu pieņemšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  • Veic darbības vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju statusa noteikšanai.