PABALSTS ĒDINĀŠANAS IZDEVUMU SEGŠANAI IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādē trūcīgām ģimenēm.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Sociālais dienests piešķir pabalstu, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā.

Pakalpojuma īss apraksts

Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām ģimenēm, kuru bērni iegūst vispārējo pamatizglītību kādā no Ventspils novada izglītības iestādēm vai apmeklē kādu no Ventspils novada pirmsskolas izglītības iestādēm. Pabalstu piešķir uz trūcīgās ģimenes statusa periodu.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Ventspils novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kuras dzīvo Ventspils novada administratīvajā teritorijā un kurām ir spēkā esošs lēmums par trūcīgas ģimenes (personas) statusu.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  • Sociālo pakalpojuma un sociālās palīdzības likums;
  • Ministru kabineta noteikumi 21.04.2008. Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”;
  • Ministru kabineta noteikumi 30.03.2012.Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”;
  • Ventspils novada domes saistošie noteikumi 27.02.2014. Nr.3 „Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Klients vēršas ar iesniegumu Ventspils novada Sociālā dienesta sociālā darbinieka pieņemšanas punktā pēc savas dzīvesvietas.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.

Administratīvais process

Ir. Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. (Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601). Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvā tiesā.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese

Ventspils novada Sociālais dienests, Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.

Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

Kontaktinformāciju skatīt šeit