DZĪVOKĻA PABALSTS

Pakalpojuma īss apraksts

Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, kā arī vienatnē dzīvojošam pensionāram un personai ar invaliditāti un kuru pēdējo trīs mēnešu ienākumi nepārsniedz 258,72 eiro.

Dzīvokļa pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs 175 eiro kalendārajā gadā.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Klients vēršas ar iesniegumu pie Ventspils novada Sociālā dienesta sociālā darbinieka pieņemšanas punktā pēc savas dzīvesvietas un iesniedz:

  • spēkā esoša īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) vai īpašuma apliecinošu dokumentu (zemesgrāmata);
  • iepriekšējo trīs mēnešu īres un komunālo maksājumu kvītis personām, kuras dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizēto apkuri;
  • apliecinājumu par kurināmā iegādi (maksājuma kvītis vai izdevumu apliecinošs dokuments, personām, kuras dzīvo mājā ar individuālo apkuri.

Brīdinājums saņēmējam

Pabalsts vispirms tiek piešķirts ar mājokļa apsaimniekošanu saistīto kārtējo izdevumu (īre, komunālie maksājumi) segšanai.

Pabalstu kurināmā iegādei var piešķirt tad, ja ir segti visi ar mājokļa apsaimniekošanu saistītie kārtējie izdevumi.

Ja pabalsta pieprasītājam ir parādsaistības par īri, komunālajiem maksājumiem, dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts ar nosacījumu, ja pabalsta pieprasītājs ir veicis maksājumus par īri un komunālajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs mēnešu laikā.

Dzīvokļa pabalsta (kurināmā iegādei) izmaksa tiek nodrošināta pēc tam, kad ir iegādāta malka vai kāds cits kurināmais materiāls, ko apliecina pirkuma čeks vai izdevumu apliecinošs dokuments.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  •  Sociālo   pakalpojuma un sociālās palīdzības likums;
  •  30.03.2012. Ministru kabineta noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”;
  • 27.02.2014. Ventspils novada domes saistošie noteikumi Nr.3 „Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība”.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Lēmumu pieņem 10 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.

Administratīvais process

Ir

Administratīvā procesa apraksts

Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. (Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601);

Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvā tiesā.

Pakalpojumu saņemšanas kanāli

Klātiene

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

Pieņemšanas laiki:

  • Pirmdienās   13.00-18.00
  • Ceturtdienās   8.00-12.00

Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese

Ventspils novada Sociālais dienests, Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.

Kontaktinformācija jautājumos par šo pakalpojumu

Kontaktinformāciju skatīt šeit