DZĪVOKĻA PABALSTS BĀRENIM

Pakalpojuma nosaukums

Dzīvokļa pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Dzīvokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Dzīvokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam pašvaldība maksā, pamatojoties uz bērna iesniegumu.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  • Bērnu tiesību aizsardzības likums;
  • Likums Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā;
  • 15.11.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr.8 57 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Ventspils novada bāriņtiesas informācija par bērna ārpusģimenes aprūpes beigšanu un palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Lēmumu pieņem 10 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.

Administratīvais process

Ir. Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. (Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601).

Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvā tiesā.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Nepieciešamās Veidlapas

  • Iesniegums;
  • Deklarācija.

Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese

Ventspils novada Sociālais dienests, Ūdens iela 15, Ventspils, LV-3601

Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

Kontaktinformāciju skatīt šeit