ASISTENTA PAKALPOJUMI

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Atvieglot cilvēku ar invaliditāti pārvietošanos ārpus mājokļa un nokļūšanu vietā, kur cilvēks strādā, mācās, saņem pakalpojumu vai veic sabiedriskās aktivitātes.

Pakalpojuma īss apraksts

Pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti, kas paredzēts, lai palīdzētu veikt ārpus mājas aktivitātes – nokļūt vietā, kur viņi mācās, strādā vai saņem pakalpojumus.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Persona ar I vai II invaliditātes grupu un personas no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Ventspils novada administratīvajā teritorijā.

Atgādinājums saņēmējam

Lai saņemtu pakalpojumu, lūgums vērsties ar iesniegumu un aktivitāšu pamatojošiem dokumentiem Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemšanas punktos

Brīdinājums saņēmējam

Personām ar I invaliditātes grupu, kuras saņem pabalstu invalīdam, kam nepieciešama kopšana, var piešķirt asistenta pakalpojumu konkrētam mērķim un nodrošināt nokļūšanu uz darba vietu, mācību vietu, dienas aprūpes centru un atpakaļ.

Bērnam ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam asistenta pakalpojumu piešķir tikai gadījumā, ja tam VDEĀVK ir izsniedzis atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Ja asistenta pakalpojums nepieciešams pieaugušam cilvēkam ar I vai II invaliditātes grupu, sākotnēji jāvēršas VDEĀVK ar rakstisku iesniegumu, lūdzot sniegt atzinumu par asistenta pakalpojuma pašvaldībā nepieciešamību.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  • Invaliditātes likums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu bērna likumiskais pārstāvis (vecāks) vai pieaugušais ar I vai II invaliditātes grupu, vēršas Ventspils novada Sociālā dienesta sociālo darbinieku pieņemšanas punktos un iesniedz šādus dokumentus:

  • darba devēja apliecinājums, ka cilvēks strādā;
  • mācību iestādes apliecinājums, ka cilvēks mācās;
  • dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka cilvēks apmeklē attiecīgo institūciju;
  • institūcijas, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājumu par cilvēka dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai asistenta pakalpojums nepieciešams.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas

Administratīvais process

Ir. Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. (Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601).

Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvā tiesā.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Nepieciešamās veidlapas

Iesniegums

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

Saskaņā ar asistentu līgumā noteiktajiem darba laikiem.

Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese

Ventspils novada Sociālais dienests, Ūdens iela 15, Ventspils, LV-3601.

Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

Kontaktinformāciju skatīt šeit