NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANA

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir šādām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām norādītajos apmēros:

 • 50 % apmērā personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem.
 • Politiski represētām personām 50%
 • Trūcīgām personām 90%
 • Vientuļam pensionāram50%
 • 1.grupas invalīdam 50%
 • Vientuļam 2.grupas invalīdam 50%
 • Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 50%
 • Personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu 90%
 • Personai, kuras ģimenei piešķirts audžuģimenes statuss un aizbildņiem 90%
 • Juridiskām personām par ēkām (telpu grupām, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti viesu izmitināšanas pakalpojumi) 25%

Pakalpojuma saņēmējs:

 • Fiziska persona
 • Juridiska persona
 • Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

 • Veidlapa nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai politiski represētai personai
 • Veidlapa nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai vientuļam pensionāram
 • Veidlapa nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai 1.grupas invalīdam
 • Veidlapa nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai vientuļam 2.grupas invalīdam
 • Veidlapa nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam
 • Veidlapa nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu
 • Veidlapa nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai personai, kuras ģimenei piešķirts audžuģimenes statuss un aizbildņiem
 • Veidlapa nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai juridiskām personām par ēkām (telpu   grupām, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti viesu izmitināšanas pakalpojumi)

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Iesniegums, pielikums pie iesnieguma un pilnvarotajai personai pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu klātienē, notariāli apliecināta pilnvaras kopija, ja sūta pa pastu).

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Nav

Administratīvais process:

Ir. Pārsūdzības iespējas: Administratīvo aktu var pārsūdzēt Ventspils novada domes priekšsēdētājam viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

 • E-pasts – Nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu
 • Klātiene – Iesniedzot iesniegumu klātienē
 • Korespondence – Nosūtot iesniegumu pa pastu