IZZIŅAS VAI INFORMATĪVAS VĒSTULES PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Izziņu par nodokļu nomaksu un nodokļu parādu neesamību sagatavošana

Pakalpojuma saņēmējs:

  • Fiziska persona
  • Juridiska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji (fiziskas un juridiskas personas), nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju pilnvarotās personas, valsts, pašvaldības institūcijas un valsts amatpersonas (normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos)

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Nav

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Izziņas/ informatīvas vēstules tiek izsniegtas uz pieprasītāja rakstiska iesnieguma pamata vai arī ierodoties personīgi Ventspils novada pašvaldības Nodokļu nodaļā. Saņemot izziņu/ informatīvu vēstuli klātienē jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotajai personai pilnvarojuma apliecinājums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

3

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva par izziņas izsniegšanu EUR 1.40

Administratīvais process

Ir

Pārsūdzības iespējas:

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 91.panta 4.daļu iestādes faktisko rīcību var pārsūdzēt tāpat kā administratīvo aktu. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Ventspils novada pašvaldības priekšsēdētājam viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet ja rakstveidā izdotajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā var apstrīdēt, – viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot Ventspils novada pašvaldībā

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:

  • E-Pasts – Iesniedz elektroniski parakstītu iesniegumu vai izziņas/informatīvas vēstules pieprasījumu
  • Klātiene
  • Korespondence – Nosūta iesniegumu
  • www.epakalpojumi.lv , izmantojot pakalpojumu “Ziņojums pašvaldībai”
  • Tālrunis – Izziņu/informatīvu vēstuli pieprasa pa tālruni 63629455

Pakalpojuma saņemšanas kanāli:

  • E-Pasts – Saņem elektroniski parakstītu informatīvu vēstuli vai informatīva rakstura atbildi par pieprasītās informācijas saņemšanas kārtību
  • Korespondence – Saņem atbildi (izziņu/informatīvu vēstuli)
  • Klātiene – Saņem atbildi (izziņu/informatīvu vēstuli)