DZĪVOKĻA ATSAVINĀŠANA

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Lēmums par pašvaldības bilancē esoša dzīvokļa atsavināšanu

Pakalpojuma īss apraksts

Dzīvokļa atsavināšana par labu personām, kuras:

 • ir dzīvokļa īrnieki;
 • nav īres un/vai komunālo maksājumu, citu parādu.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums (veidlapa);
 • Dzīvokļa īrnieku vienošanās;
 • Izziņa par parādu neesamību;
 • Dzīvojamās telpas īres līgums (kopija).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis (lēmums par nodošanu atsavināšanai)

Pakalpojuma termiņa apraksts

Termiņu skaita no tās dienas, kad iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

Administratīvais process

Ir. Pārsūdzības iespējas ir: Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400

Pakalpojuma kanāli

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:

 • E-Pasts – Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu;
 • Klātiene – Dokumentus iesniegt Ventspils novada pašvaldībā: Skolas ielā 4, Ventspilī, 1.stāvā Apmeklētāju pieņemšanas centrā; vai pagastu pārvaldēs;
 • Korespondence – Dokumentus nosūta pa pastu: Ventspils novada pašvaldībā: Skolas iela 4. Ventspils, LV-3601.

Pakalpojuma saņemšanas kanāli:

 • Klātiene – lēmuma izrakstu un izziņu saņem Ventspils novada pašvaldībā: Skolas ielā 4, Ventspilī, 1.stāvā Apmeklētāju pieņemšanas centrā;
 • Korespondence – dokumentus nosūta pa pastu adresātam.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

 • Pirmdienās 08.00 – 18.00
 • Otrdienās 08.00 – 17.00
 • Trešdienās 08.00 – 17.00
 • Ceturtdienās 08.00 – 17.00
 • Piektdienās 08.00 – 16.00
pusdienas pārtraukums 12.00 – 13.00. Sestdiena, svētdiena – brīvdiena.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Nekustamo īpašumu nodaļa,
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Kontaktinformācija jautājumos par šo pakalpojumu

Kontaktinformāciju skatīt šeit