REKLĀMU, AFIŠU UN SLUDINĀJUMU IZVIETOŠANAS PUBLISKĀS VIETĀS

Pakalpojuma nosaukums

Reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanas publiskās vietās saskaņošana.

Pakalpojuma funkcija / uzdevums

  • Būvniecības procesa un tā atbilstības LR normatīvo aktu prasībām, kontrole;
  • Pašvaldības kompetencē esošo izsniedzamo atļauju izsniegšanas kārtības kontrole.

Pakalpojuma īss apraksts

Būvvalde izskata iesniegtos dokumentus un saskaņo reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai uzdod veikt iesniegto dokumentu pārstrādi.

Pakalpojuma saņēmējs

Juridiskas un fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Atgādinājums saņēmējam

Stacionāru reklāmas stendu uzstādīšana ir uzskatāma par I-grupas objekta būvniecību, kas veicama atbilstoši būvniecības likumdošanai.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  • Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumi Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Reklāmas objekta projekts (detalizēti norādījumi doti Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumi Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” p.5.1.) vai Paskaidrojuma raksts stacionārajiem objektiem.

Pakalpojuma termiņa apraksts

Trīsdesmit dienas

Pakalpojuma kanāli

  • Klātiene – Būvvaldē;
  • Pasts;
  • E-pasts.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva, atbilstoši Ventspils novada pašvaldības domes 2010.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.19 prasībām.

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

Pieņemšanas laiki:

  • Pirmdienās 13.00-17.00;
  • Ceturtdienās  8.00-12.00.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Skolas iela 4, Ventspils, 7., 8. kabinets.

Kontaktinformācija

Kontaktinformāciju skatīt šeit