PASKAIDROJUMA RAKSTS MAZĒKĀM

Pakalpojuma nosaukums

Paskaidrojuma rakstu izskatīšana un lēmuma pieņemšana par būvniecības ieceri I grupas būvēm (būvju iedalījums grupās ir norādīts Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikumā).

Pakalpojuma funkcija / uzdevums

Būvniecības procesa un tā atbilstības LR normatīvo aktu prasībām, kontrole.

Pakalpojuma īss apraksts

Būvvalde izskata Paskaidrojuma rakstu un tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par būvniecības ieceres akceptu vai atteikšanos akceptēt būvniecības ieceri.

Pakalpojuma saņēmējs

Juridiskas un fiziskas personas.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Atgādinājums saņēmējam

Būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti pirms paskaidrojuma raksta saskaņošanas Būvvaldē, kā arī būvdarbi, kas neatbilst paskaidrojuma rakstam un normatīvo aktu prasībām, ir kvalificējami kā patvaļīga būvniecība. Patvaļīga būvniecība ir arī būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • “Būvniecības likums”;
 • Administratīvā procesa likums;
 • Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
 • Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;
 • Specializētie būvnoteikumi elektronisko sakaru komunikāciju, elektroenerģijas ražošanas un pārvades, dzelzceļa, meliorācijas, ostu hidrotehniskajām, autoceļu, ielu būvēm.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Paskaidrojuma raksts (1.pielikums Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” vai veidlapa “Paskaidrojuma raksts, ieceres dokumentācija, I daļa” Ventspils novada mājaslapā).

Paskaidrojuma rakstam pievienojamie dokumenti ir norādīti veidlapā.

Piezīme: Veidlapas specializētajiem būvdarbiem -elektronisko sakaru komunikāciju, elektroenerģijas ražošanas un pārvades, dzelzceļa, meliorācijas, ostu hidrotehniskajām, autoceļu, ielu būvēm ir atrodamas attiecīgo ministru kabineta noteikumu pielikumos.

Pakalpojuma termiņa apraksts

Lēmuma pieņemšana par Paskaidrojuma rakstā norādīto būvniecības ieceri – septiņu dienu laikā.

Administratīvā procesa apraksts

Būvvaldes lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Ventspils novada pašvaldības Administratīvo strīdu komisijā vai Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

Pakalpojuma kanāli

 • Klātiene – Būvvaldē;
 • Pasts;
 • E-pasts

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva, atbilstoši Ventspils novada pašvaldības domes 2010.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.19 prasībām.

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

Pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās 13.00-17.00;
 • Ceturtdienās  8.00-12.00.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Skolas iela 4, Ventspils, 7., 8. kabinets.

Kontaktinformācija

Kontaktinformāciju skatīt šeit