NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

Pakalpojuma nosaukums

Nodošana ekspluatācijā un atsevišķu darbu pabeigšana.

Pakalpojuma funkcija / uzdevums

Būvniecības procesa un tā atbilstības LR normatīvo aktu prasībām, kontrole.

Pakalpojuma īss apraksts

Būvvalde izskata Pasūtītāja iesniegto  Apliecinājumu par būves gatavību vai aizpildītu paskaidrojuma raksta II-daļu,  vai aizpildītu apliecinājuma kartes II-daļu un tiem pievienotos dokumentus, veic objekta apsekošanu un pieņem objektu ekspluatācijā vai izdod lēmumu,  kurā norāda atkāpes no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un norāda termiņus un citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.

Pakalpojuma saņēmējs

Juridiskas un fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma  saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Atgādinājums saņēmējam

Ekspluatācijā nepieņemtu ēku, būvju vai to daļu  izmantošana LR normatīvajos aktos ir kvalificēta kā patvaļīga būvniecība.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma  sniegšanu

 • “Būvniecības likums”;
 • Administratīvā  procesa likums;
 • Ministru kabineta 2014.gada  19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
 • Ministru kabineta 2014.gada  2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;
 • Specializētie  būvnoteikumi elektronisko sakaru komunikāciju, elektroenerģijas ražošanas un  pārvades, dzelzceļa, meliorācijas, ostu hidrotehniskajām, autoceļu, ielu būvēm.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • I grupas ēkām –  paskaidrojuma raksta II-daļa (1.pielikums Ministru kabineta 2014.gada  2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” vai veidlapa “Paskaidrojuma raksts, būvdarbu pabeigšana, II daļa”  Ventspils novada mājaslapā)

Paskaidrojuma rakstam pievienojamie dokumenti ir norādīti veidlapā;

 • II un III grupas ēkām  – Apliecinājums par būves gatavību (14.pielikums Ministru kabineta 2014.gada  2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” vai veidlapa “Apliecinājums par būves gatavību” Ventspils novada  mājaslapā).

Piezīme:  Veidlapas specializētajiem būvdarbiem -elektronisko sakaru komunikāciju,  elektroenerģijas ražošanas un pārvades, dzelzceļa, meliorācijas, ostu hidrotehniskajām, autoceļu, ielu būvēm ir atrodamas attiecīgo ministru  kabineta noteikumu pielikumos.

Pakalpojuma termiņa apraksts

 • Piecas dienas I – grupas  objektiem;
 • Četrpadsmit dienas –  II – grupas objektiem.

Administratīvā procesa apraksts

Būvvaldes  lēmumus un faktisko rīcību var  pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā  noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Ventspils novada pašvaldības Administratīvo strīdu komisijā vai Administratīvās  rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

Pakalpojuma kanāli

 • Klātiene  – Būvvaldē;
 • Pasts.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva, atbilstoši Ventspils novada  pašvaldības domes 2010.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.19 prasībām.

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

Pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās 13.00-17.00;
 • Ceturtdienās  8.00-12.00.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Skolas iela 4, Ventspils, 7., 8. kabinets.

Kontaktinformācija

Kontaktinformāciju skatīt šeit