IZZIŅA PAR BŪVES NEESAMĪBU VAI FAKTISKO STĀVOKLI

Pakalpojuma nosaukums

Izziņas izsniegšana par būves neesību vai būves faktisko stāvokli.

Pakalpojuma funkcija / uzdevums

Būvniecības procesa un tā atbilstības LR normatīvo aktu prasībām, kontrole.

Pakalpojuma īss apraksts

Būvvalde izskata iesniegtos dokumentus, pārbauda būvobjektu un izsniedz izziņu par būves neesību dabā vai būves faktisko stāvokli.

Pakalpojuma saņēmējs

Juridiskas un fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Atgādinājums saņēmējam

Dabā neesošu ēku dzēst no kadastra var tikai pamatojoties uz būvvaldes izsniegto izziņu. Dzēšanu no kadastra veic valsts zemes dienests, pamatojoties uz būvvaldes izsniegto izziņu. Izziņa tiek izsniegta nekustamā īpašuma īpašniekam, kurš pats to nogādā valsts zemes dienestā – būvvalde neveic objekta dzēšanu no kadastra.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  • “Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Iesniegums
  • īpašuma piederību apliecinoši dokumenti (veidlapa “Iesniegums par būves neesību” un “Iesniegums par būves faktisko stāvokli” Ventspils novada mājaslapā).

Pakalpojuma termiņa apraksts

Trīsdesmit dienas

Pakalpojuma kanāli

  • Klātiene – Būvvaldē;
  • Pasts;
  • E-pasts.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva, atbilstoši Ventspils novada pašvaldības domes 2010.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.19 prasībām.

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

Pieņemšanas laiki:

  • Pirmdienās 13.00-17.00;
  • Ceturtdienās  8.00-12.00.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Skolas iela 4, Ventspils, 7., 8. kabinets.

Kontaktinformācija

Kontaktinformāciju skatīt šeit