BŪVPROJEKTU IZSKATĪŠANA

Pakalpojuma nosaukums

Būvprojektu izskatīšana un atzīmes izdarīšana par projektēšanas nosacījumu izpildi vai uzdevuma došana pārstrādāt projektu.

Pakalpojuma funkcija / uzdevums

Būvniecības procesa un tā atbilstības LR normatīvo aktu prasībām, kontrole.

Pakalpojuma īss apraksts

Būvvalde izskata iesniegto būvprojektu un izdara atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai dod uzdevumu pārstrādāt būvprojektu.

Pakalpojuma saņēmējs

Juridiskas un fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Atgādinājums saņēmējam

Atzīmes izdarīšana būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vēl nedod tiesības uzsākt būvdarbus. Būvdarbu uzsākšana var notikt tikai pēc atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  • “Būvniecības likums”;
  • Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
  • Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;
  • Specializētie būvnoteikumi elektronisko sakaru komunikāciju, elektroenerģijas ražošanas un pārvades, dzelzceļa, meliorācijas, ostu hidrotehniskajām, autoceļu, ielu būvēm.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Būvprojekts;
  • iesniegums par būvprojekta izskatīšanu (veidlapa “Iesniegums būvprojekta izskatīšanai” Ventspils novada mājaslapā).

Pakalpojuma termiņa apraksts

Piecpadsmit dienas

Pakalpojuma kanāli

  • Klātiene – Būvvaldē;
  • Pasts.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva, atbilstoši Ventspils novada pašvaldības domes 2010.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.19 prasībām.

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

Pieņemšanas laiki:

  • Pirmdienās 13.00-17.00;
  • Ceturtdienās  8.00-12.00.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Skolas iela 4, Ventspils, 7., 8. kabinets.

Kontaktinformācija

Kontaktinformāciju skatīt šeit