BŪVATĻAUJU IZSNIEGŠANA

Pakalpojuma nosaukums

Būvatļauju izsniegšana II un III grupas būvēm (būvju iedalījums grupās ir norādīts Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumā).

Pakalpojuma funkcija / uzdevums

Būvniecības procesa un tā atbilstības LR normatīvo aktu prasībām, kontrole.

Pakalpojuma īss apraksts

Būvvalde izskata būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā un izsniedz būvatļauju ar nosacījumiem vai pieņem lēmumu par būvniecības ieceres noraidīšanu.

Pakalpojuma saņēmējs

Juridiskas un fiziskas personas.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Atgādinājums saņēmējam

Būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti bez būvatļaujas vai pirms tam, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par attiecīgo nosacījumu izpildi, gadījumos, kad attiecīgie lēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešami, kā arī būvdarbi, kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu prasībām, ir kvalificējami kā patvaļīga būvniecība. Patvaļīga būvniecība ir arī būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam vai būvdarbi, kas uzsākti bez attiecīgas projekta dokumentācijas, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 •   “Būvniecības likums”;
 •   Administratīvā procesa likums;
 •   Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
 •   Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;
 •   Specializētie būvnoteikumi elektronisko sakaru komunikāciju, elektroenerģijas ražošanas un pārvades, dzelzceļa, meliorācijas, ostu hidrotehniskajām, autoceļu, ielu būvēm.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Būvniecības iesniegums (4.pielikums Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” vai veidlapa “būvniecības iesniegums” Ventspils novada mājas lapā);
 • būvprojekts minimālā sastāvā.

Piezīme: Veidlapas specializētajiem būvdarbiem -elektronisko sakaru komunikāciju, elektroenerģijas ražošanas un pārvades, dzelzceļa, meliorācijas, ostu hidrotehniskajām, autoceļu, ielu būvēm ir atrodamas attiecīgo ministru kabineta noteikumu pielikumos.

Pakalpojuma termiņa apraksts

Būvatļaujas ar nosacījumiem izsniegšana – viena mēneša laikā.

Administratīvā procesa apraksts

Būvvaldes lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa  likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Ventspils novada pašvaldības Administratīvo strīdu komisijā vai Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

Pakalpojuma kanāli

 • Klātiene – Būvvaldē;
 • Pasts;
 • E-pasts.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva, atbilstoši Ventspils novada pašvaldības domes 2010.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.19 prasībām.

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

Pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās 13.00-17.00;
 • Ceturtdienās  8.00-12.00.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Skolas iela 4, Ventspils, 7., 8. kabinets.

Kontaktinformācija

Kontaktinformāciju skatīt šeit