ATZĪME BŪVATĻAUJĀ PAR BŪVDARBU UZSĀKŠANU

Pakalpojuma nosaukums

Atzīmes veikšana būvatļaujā, par tajā iekļauto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Pakalpojuma funkcija / uzdevums

Būvniecības procesa un tā atbilstības LR normatīvo aktu prasībām, kontrole.

Pakalpojuma īss apraksts

Būvvalde izskata iesniegtos dokumentus un izdara atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Pakalpojuma saņēmējs

Juridiskas un fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Atgādinājums saņēmējam

Būvniecības uzsākšana pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi ir patvaļīga būvniecība.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  •  “Būvniecības likums”;
  • Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
  • Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;
  • Specializētie būvnoteikumi elektronisko sakaru komunikāciju, elektroenerģijas ražošanas un pārvades, dzelzceļa, meliorācijas, ostu hidrotehniskajām, autoceļu, ielu būvēm.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Būvatļauja, tajā norādītie dokumenti;
  • iesniegums par atzīmes izdarīšanu būvatļaujā (veidlapa “Iesniegums būvdarbu uzsākšanai” Ventspils novada mājaslapā).

Pakalpojuma termiņa apraksts

Piecas dienas

Pakalpojuma kanāli

  • Klātiene – Būvvaldē;
  • Pasts.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva, atbilstoši Ventspils novada pašvaldības domes 2010.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.19 prasībām.

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

Pieņemšanas laiki:

  • Pirmdienās 13.00-17.00;
  • Ceturtdienās  8.00-12.00.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Skolas iela 4, Ventspils, 7., 8. kabinets.

Kontaktinformācija

Kontaktinformāciju skatīt šeit