BŪVVALDE

BIS – Būvniecības informācijas sistēma

BIS – informācijas aprite

BIS – būvniekiem

BIS – projektētājiem

BIS – tehnisko noteikumu izdevējiem

Vispārīga informācija par būvniecības dokumentācijas izstrādes kārtību

 • Nepieciešamā būvniecības dokumentācija, atkarībā no būves grupas (.pdf)
 • Būvju grupas (.pdf)
 • Būvju klasifikatora kodi (.pdf)
 • Būvniecības dokumentācijā norādāmie tehniski-ekonomiskie rādītāji (.pdf)
 • Kādos gadījumos būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamos būvniecības ieceres dokumentus savai dzīvojamai ēkai, tās palīgēkai vai lauku saimniecības nedzīvojamai ēkai un apliecināt, ka tie atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pāsvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds izstrādāts) (.pdf)
 • Kādos gadījumos būvdarbu veikšanai nav nepieciešamas pastāvīgas prakses tiesības arhitektūras    vai būvniecības jomā (drīkst būvēt pats saviem spēkiem) (.pdf)
 • Apdrošināšana būvniecībā (.pdf)
 • Personas datu apstrāde (.pdf)

Pakalpojumi

 • Būvatļauju izsniegšana (II un III grupas ēkām – neattiecas uz inženiertīkliem un inženierbūvēm)

Būvniecības iesniegums

Būvprojekta minimālais sastāvs

 • Paskaidrojuma raksts mazēkām (izskatīšana/ saskaņošana)

Paskaidrojuma raksts

Pievienojamie dokumenti

 • Paskaidrojuma raksts I grupas inženierbūvēm (žogi, labiekārtojuma elementi, inženiertīkli)

Paskaidrojuma raksts

Pievienojamie dokumenti

 • Paskaidrojuma raksts I grupas autoceļiem

Paskaidrojuma raksts

Pievienojamie dokumenti

 • Paskaidrojuma raksts I grupas melirācijas būvēm

Paskaidrojuma raksts

Pievienojamie dokumenti

 • Apliecinājuma karte vienkāršotai atjaunošanai (izskatīšana/ saskaņošana)

Vienkāršotā atjaunošana, I daļa

Ēkas fasādes atjaunošana, I daļa

Pievienojamie dokumenti

 • Lietošanas veida maiņa bez pārbūves

Paskaidrojuma raksts

 • Būvprojektu izskatīšana

Būvniecības iesniegums

 • Atzīme paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma kartē, būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanu un būvatļauju pagarināšana/ pārreģistrācija

Iesniegums, būvdarbu uzsākšana

Būvatļaujas pagarināšana

 • Nodošana ekspluatācijā

Iesniegums

Apliecinājums par būves gatavību

Apliecinājuma karte

Paskaidrojuma raksts, II daļa

Vienkāršota atjaunošana II daļa

Fasādes būvdarbu pabeigšana II

I gr. ēku pieņemšanas dokumenti

II, III gr. ēku pieņemšanas dok.

I gr. inženierbūvju pieņemš. dok.

Inženierbūvju pieņemšanas dok.

 • Izziņa par būves neesamību vai faktisko stāvokli

Iesniegums par būves neesamību

Iesniegums par faktisko stāvokli

 • Reklāmu, afišu, sludinājumu izvietošana publiskās vietā

Iesniegums saskaņošanai

Pievienojamie dokumenti

 • Reklāmu, afišu, sludinājumu izvietošana valsts aizsargceļu aizsargjoslā

Atļauju izniedz – VAS “Latvijas valsts ceļi”