IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

IERAUDZĪT, SAKLAUSĪT, IZPRAST SAVU GADSIMTU

Ventspils novada pašvaldībā darbojas 5 pirmsskolas izglītības iestādes, 5 pamatskolās – pirmsskolas grupas, 8 pamatizglītības iestādes un viena vispārējās vidējās izglītības iestāde.
Novada vispārējās izglītības iestādes pēc izglītojamo skaita ir dažādas – pamatskolās un vidusskolās skolēnu skaits ir no 56  līdz 207.  Novada specifika – vismazākais iedzīvotāju blīvums valstī, kā rezultātā ir skolas ar mazu skolēnu skaitu un lieliem attālumiem starp tām.

2020./2021. mācību gadā Ventspils novada izglītības iestādēs mācās 909 skolēni, no tiem – 36 vidusskolas posmā , 42 – Annahites pamatskolā. Pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 476 audzēkņi, t. sk. 202   5–6 gadīgie bērni.

Nodrošinām:  

 • kvalitatīvu un  daudzveidīgu izglītības klāstu;
 • izglītības ieguvi iespējami tuvu izglītojamo dzīvesvietai;
 • izglītības iestāžu daudzfunkcionalitāti.

Novada skolu tālākās attīstības vīzija:

 • skolas turpina darboties kā daudzfunkcionāli centri, kur mūsdienīgā un psiholoģiski labvēlīgā vidē ikvienam bērnam ir pieejama kvalitatīva izglītība savu  interešu un spēju attīstīšanai;
 • skolās tiek veidota izglītības vide un organizēts izglītības process, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu atbilstoši pilnveidotā mācību satura prasībām;
 • skolā veidojas atbildīga, radoša, mērķtiecīga un patriotiski noskaņota personība.

Aktuālie uzdevumi:  

 • iestādes vadības kapacitātes un atbildības stiprināšana, īstenojot kvalitatīvu izglītības procesu, kurā galvenais ir skolēns, kompetentas skolotāju komandas veidošana;
 • pedagogu profesionālās darbības un izglītības kvalitātes paaugstināšana, uzsākot pilnveidotā mācību satura ieviešanu;
 • kompetenču pieejas ieviešana izglītības procesā , paaugstinot mācību stundu efektivitāti, jēgpilni izmantojot informāciju tehnoloģijas, īstenojot diferencētu pieeju un labās prakses piemēru izzināšanu un popularizēšanu;
 • mācību satura apguves plānošanas un vērtēšanas sistēmas pilnveide, sadarbojoties mācību priekšmetu skolotājiem jomas ietvaros un starp mācību priekšmetu jomām, akcentējot caurviju prasmju apguvi;
 • jaunu pedagoģisku risinājumu meklēšana alternatīvu mācību organizācijas formu ieviešanai, kas papildina formālās mācības;
 • iekļaujošās izglītības principa realizēšana, nodrošinot iekļaujošās izglītības pakalpojumu pieejamību dažādos izglītības posmos vispārējās izglītības iestādēs;
 • vērtību orientēta mācību procesa organizēšana izglītības iestādēs, sekmējot pilsoniskuma, patriotisma, valstiskās apziņas veidošanos, tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, gatavojoties Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem;
 • katras izglītības iestādes tālākās attīstības iespēju analīze.

Novadā darbojas:

  • 9 vispārējās izglītības iestādes,
  • 5 pirmsskolas izglītības iestādes,
  • 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes (1 Bērnu un jaunatnes sporta skola, 1 Mūzikas skola, 1 Mūzikas un mākslas skola).