IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

IERAUDZĪT, SAKLAUSĪT, IZPRAST SAVU GADSIMTU

Ventspils novada pašvaldībā darbojas 5 pirmsskolas izglītības iestādes, 5 pamatskolās – pirmsskolas grupas, 9 pamatizglītības iestādes un viena vispārējās vidējās izglītības iestāde.
Novada vispārējās izglītības iestādes pēc izglītojamo skaita ir dažādas –  pamatskolās un vidusskolā skolēnu skaits ir no 39 līdz 204.
Novada specifika – vismazākais iedzīvotāju blīvums valstī, kā rezultātā ir skolas ar mazu skolēnu skaitu un lieliem attālumiem starp tām.

2021./2022. mācību gadā  Ventspils novada izglītības iestādēs mācās 900 skolēni, no tiem – 20 vidusskolas posmā, 42 – Annahites pamatskolā. Pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 456 audzēkņi, t.sk. 120  6-gadīgie bērni.

Novadā ir 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes (1 Bērnu un jaunatnes sporta skola, 1 Mūzikas skola,  1 Mūzikas un mākslas skola).

Nodrošinām:  

 • kvalitatīvu un  daudzveidīgu izglītības klāstu;
 • izglītības ieguvi iespējami tuvu izglītojamo dzīvesvietai;
 • izglītības iestāžu daudzfunkcionalitāti.

Novada skolu tālākās attīstības vīzija:

 • skolas turpina darboties kā daudzfunkcionāli centri, kur mūsdienīgā un psiholoģiski labvēlīgā vidē ikvienam bērnam ir pieejama kvalitatīva izglītība savu  interešu un spēju attīstīšanai;
 • skolās tiek veidota izglītības vide un organizēts izglītības process, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu atbilstoši pilnveidotā mācību satura prasībām;
 • skolā veidojas atbildīga, radoša, mērķtiecīga un patriotiski noskaņota personība.

Aktuālie uzdevumi:  

Pirmsskolas izglītībā:

 • Sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas, pieredzi, mērķtiecīgi attīstot domāšanas prasmes, radošumu un pašizpausmi, veikt bērnu speciālo vajadzību izvērtēšanu, uzsākot obligāto izglītību 5 gadu vecumā.
 • Pielietot individuālu pieeju izglītojamajiem.
 • Nodarbības plānot atbilstoši bērna interesēm un vajadzībām, paredzot dabaszinātņu un tehnoloģiju jomu stiprināšanu.

Pamatizglītībā un vidējā izglītībā:

 • Pilnveidotā mācību satura ieviešanas procesa turpinājums 2., 5., 8. un 11. klasē – padarīt mācības aktuālas, novērst mācību satura dubultošanos, nodrošināt tā pēctecību, veicināt kopsakarību izpratni un spēju zināšanas pielietot, lai sasniedzamie rezultāti ir kompleksi un skolēna mācīšanās rezultāts ir lietpratība.
 • Nodrošināta iekļaujošās izglītības principa īstenošana, atzīstot un novērtējot skolēnu dažādās mācīšanās vajadzības, to apmierināšanai izmantojot daudzveidīgas metodes, pieejas, atvērtu komunikāciju un veidojot skolā drošu un atbalstošu vidi.
 • Kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana pamatizglītībā un vidējā izglītībā, izglītības kvalitātes nodrošināšana, īpašu vērību veltot STEM mācību kvalitātes izvērtējumam un labizjūtas pasākumu nodrošinājumam.