IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

IERAUDZĪT, SAKLAUSĪT, IZPRAST SAVU GADSIMTU

Ventspils novada pašvaldībā darbojas 6 pirmsskolas izglītības iestādes, 4 pamatskolās- pirmsskolas grupas, 7 pamatizglītības iestādes un 2 vispārējās vidējās izglītības iestādes.
Novada vispārējās izglītības iestādes pēc izglītojamo skaita ir dažādas- pamatskolās un vidusskolās skolēnu skaits ir no 47 līdz 211. Novada specifika – vismazākais iedzīvotāju blīvums valstī, kā rezultātā ir skolas ar mazu skolēnu skaitu un lieliem attālumiem starp tām.

2019./2020. mācību gadā Ventspils novada izglītības iestādēs mācās 940 skolēni, no tiem – 45 vidusskolas posmā. Pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 485 audzēkņi, t.sk. 181 5-6 gadīgais bērns.

Nodrošinām:  

  • pietiekami plašu un daudzveidīgu vispārējās izglītības klāstu;
  • izglītības ieguvi iespējami tuvu izglītojamo dzīvesvietai;
  • izglītības iestāžu daudzfunkcionalitāti.

Novada skolu tālākās attīstības vīzija:

• skolas turpina darboties kā daudzfunkcionāli centri, kur nodrošinātas mācību, audzināšanas, interešu izglītības iespējas visiem skolas un pirmsskolas vecuma bērniem;
• skolās tiek nodrošinātas konkurētspējīgas izglītības ieguves iespējas, akcentējot mūsdienīgu mācību un audzināšanas procesu, pedagogu savstarpējo sadarbību, tādējādi uzlabojot skolēnu individuālās kompetences un mācību sasniegumus.

Aktuālie uzdevumi:  

• vadības kapacitātes un atbildības stiprināšana, īstenojot kvalitatīvu izglītības procesu, kurā galvenais ir skolēns, kompetentas skolotāju komandas veidošana;
• skolotāja lomas maiņa, radoša pieeja darbam, izmantojot produktīvu mācīšanas un mācīšanās pieeju mācību stundās;
• efektīva stundas plānošana, vadīšana, analīze un uz kompetencēm balstīta jēgpilna mācīšanās procesa organizēšana, balstoties uz IZM un VISC pasākumiem mācību satura izstrādē;
• vērtību orientēta mācību procesa organizēšana izglītības iestādēs, sekmējot pilsoniskuma, patriotisma, valstiskās apziņas veidošanos, tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu gatavojoties Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem;
• katras izglītības iestādes tālākās attīstības iespēju analīze.

Novadā darbojas:

  • 9 vispārējās izglītības iestādes,
  • 6 pirmsskolas izglītības iestādes,
  • 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes (1 Bērnu un jaunatnes sporta skola, 1 Mūzikas skola, 1 Mūzikas un mākslas skola).