IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

IERAUDZĪT, SAKLAUSĪT, IZPRAST SAVU GADSIMTU… Ventspils novada pašvaldībā darbojas 6 pirmsskolas izglītības iestādes, 4 pamatskolās – pirmsskolas grupas, 6 pamatizglītības iestādes, 2 vispārējās vidējās izglītības iestādes un viena internātpamatskola. Novada vispārējās izglītības iestādes pēc izglītojamo skaita ir dažādas – pamatskolās un vidusskolās skolēnu skaits ir no 58 līdz 197. Novada specifika – vismazākais iedzīvotāju blīvums valstī, kā rezultātā ir skolas ar mazu skolēnu skaitu un lieliem attālumiem starp tām.

2018./2019. mācību gadā Ventspils novada izglītības iestādēs mācās 874 skolēni, no tiem – 54 vidusskolas posmā, Stiklu internātpamatskolā – 57 izglītojamie. Pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 472 audzēkņi, t. sk. 182 5–6 gadīgie bērni.

Ar esošajiem resursiem šobrīd ir iespējams nodrošināt:  

 • pietiekami plašu un daudzveidīgu vispārējās izglītības klāstu;
 • izglītības ieguvi iespējami tuvu izglītojamo dzīvesvietai;
 • izglītības iestāžu daudzfunkcionalitāti.

Novada skolu tālākās attīstības vīzija:

 • skolas turpina darboties kā daudzfunkcionāli centri, kur nodrošinātas mācību, audzināšanas, interešu izglītības iespējas visiem skolas un pirmsskolas vecuma bērniem;
 • skolās tiek nodrošinātas konkurētspējīgas izglītības ieguves iespējas, akcentējot mūsdienīgu mācību un audzināšanas procesu, pedagogu savstarpējo sadarbību, tādējādi uzlabojot skolēnu individuālās kompetences un mācību sasniegumus.

Aktuālie uzdevumi:  

 • vadības kapacitātes un atbildības stiprināšana, īstenojot kvalitatīvu izglītības procesu, kurā galvenais ir skolēns, kompetentas skolotāju komandas veidošana;
 • skolotāja lomas maiņa, radoša pieeja darbam, izmantojot produktīvu mācīšanas un mācīšanās pieeju mācību stundās;
 • efektīva stundas plānošana, vadīšana, analīze un uz kompetencēm balstīta jēgpilna mācīšanās procesa organizēšana, balstoties uz IZM un VISC organizētajiem pasākumiem mācību satura izstrādē;
 • vērtību orientēta mācību procesa organizēšana izglītības iestādēs, sekmējot pilsoniskuma, patriotisma, valstiskās apziņas veidošanos;
 • katras izglītības iestādes tālākās attīstības iespēju analīze.

Novadā darbojas:

 • 8 vispārējās izglītības iestādes,
 • 1 internātpamatskola,
 • 6 pirmsskolas izglītības iestādes,
 • 1 profesionālās ievirzes izglītības iestāde,
 • 2 mūzikas un mākslas skolas.