Ventspils novads         Sveicināti novada pašvaldības mājas lapā !
Novada dome

 IMG_0001

Pašvaldības  rekvizīti:

Ventspils novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000052035
Skolas iela 4, Ventspils,
                                  LV-3601
Apmeklētāju
               pieņemšanas  centrs
Vecākais lietvedis:
 Mārīte Imanta –Lukašova 
Tālr.63629450 , 26401765
Lietvedības pārzine:
 
Airisa Tropiņa
Tālr. 63629450, 29295376 
Fakss 63622231
E- pasts: info(0)ventspilsnd.lv
  
Novada dome
Sekretāre: 
Ieva Kalenda
Tel .
63629420 , 26645977
Fakss 63607815
E- pasts: 
 ieva.kalenda(0)ventspilsnd.lv

 

  
 
 
 
 
 
 
   
 
   
     Ventspils novada pašvaldību veido Ventspils novada iedzīvotāju ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Ventspils novada dome  un tās izveidotās izpildinstitūcijas.  Dome pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības darbības struktūru, lemj par savu  funkciju un iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā, kontrolē un izpilda pašvaldības budžetu. Ventspils novada pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.
 
      Tā savu darbu organizē, ievērojot LR likumus, Ministru kabineta noteikumus, Ventspils novada pašvaldības nolikumu Nr.1 pieņemtu 2009.gada 30. jūnijā (ar pēdējiem grozījumiem 23.09.2010., Saistošie noteikumi Nr.32 (sēdes protokols Nr.25, 1 §)) un citus normatīvos aktus.
 Ventspils novada dome ir izveidota 2009. gadā, tā, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam, sastāv no 15 deputātiem.
 Dome no domes deputātiem ievēl domes priekšsēdētāju, vietniekus un pastāvīgo komiteju locekļus.
Domes darbu vada domes priekšsēdētājs -  Aivars Mucenieks.
 
 
  Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no deputātiem ir ievēlējusi pastāvīgās komitejas
-        Finanšu komiteja,
-        Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja,
-        Teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja,
-        Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja. 
 
 
Novada pašvaldība pārzina:
 
 - pašvaldības īpašuma un finansu resursu pārvaldīšanu; 
- uzņēmējdarbības veicināšanu novada iedzīvotāju interesēs;
- novada apdzīvoto vietu un teritorijas apbūves plānošanu un apbūves kontroli;
- novada zemes, mežu, ūdeņu un citu dabas resursu izmantošanu un aizsardzību, citu zemes ierīcības jautājumu risināšanu;
- pašvaldības dzīvokļu fondu, komunālo saimniecību un labiekārtošanu, sadzīves un citus pakalpojumus;
- novada ceļu uzturēšanu;
- izglītības un kultūras iestāžu darbības nodrošināšanu;
- iedzīvotāju sociālo aprūpi, notariālo darbību un civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšanu un citu funkciju izpildi.
 
      Novads aizņem 3,8% Latvijas teritorijas.
 Novadā dzīvo aptuveni 4,5% no Kurzemes reģiona iedzīvotājiem un 0,6% no Latvijas iedzīvotājiem.
Novadā ir vismazākais iedzīvotāju blīvums –
5,5 cilvēki uz kvadr.km un ļoti zems urbanizācijas līmenis.
 
   Pēc nacionālā sastāva Ventspils novads ir izteikti latvisks, turpat 97% ir latvieši.
  
                        Platība: 246232 ha        
                                           Iedzīvotāji : 13254 
 
    Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome ir izveidojusi komisijas, kuru sēdes ir slēgtas un kuru darbību reglamentē domes apstiprnāts nolikums. Ir izveidotas šādas komisijas :
-    Administratīvā komisija
-    Iepirkuma komisija
-    Pašvaldzības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisija
-    Tehniskā komisija
-    Dzīvokļu komisija
-    Projektu, investīciju un būvniecības komisija
-    Kultūras komisija
-    Novada vēlēšanu komisija
-    Sporta komisija
-    Administratīvo aktu strīdu komisija
-    Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisija
-    Licencēšanas komisija
-    Izglītības komisija
-    Bērnu un jaunatnes lietu komisija
-    Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija

 

 

Novada dome ir izveidojusi šādas iestādes:
-  Ventspils novada pašvaldības administrācija- uz bijušās  Ventspils rajona  padomes administrācijas bāzes;
-  Sociālais dienests;
-  Bērnu un jaunatnes sporta skola;
-  Skolēnu nams;
-  Bērnu nams „Stikli”.
 
Teritorijas iedalījums:

 IMG_0001_1 

 
 
 
  
 
Saistītie dokumenti un normatīvie akti:
·             Ventspils novada pašvaldības nolikums
           Pašvaldības struktūra 
 

 

   Ventspils novada pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās: 
- Latvijas Pašvaldību savienība;
- Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera;
- Latvijas izpilddirektoru asociācija;
- Ventspils komercdarbības atbalsta centrs;
- Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome;
- “Seši krasti”;
- etniskās kultūras centrs “Suiti”;
- Ziemeļkurzemes biznesa asociācija;
-  “Usmas kristīgā Tautas skola”.

 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja kapitālsabiedrībā PSIA „Ugāles nami”.