Iepirkumi

Zlēku pagasta sporta inventārs

2011-10-27, 13.10

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 

 Sporta inventāra iegāde Zlēku pagasta iedzīvotājiem
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/68 ELFLA

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

 Izpildes termiņš

15.02.2012. SIA”SPORTA SISTĒMAS”

LVL 6424.65

16.03.2012.

 Kontaktpersonas:
Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2011.gada  8.novembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
 
NOLIKUMS