Iepirkumi

Zlēkas. Pakalpojumu centra projekta izstrāde

2013-11-20, 14.30
 
ES_logo[1] ELFLA_logo[1] LAD

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība telpu rekonstrukcijai par dienas un sociālo pakalpojumu centru nekustamajā īpašumā „Kultūras nams”, Zlēku pagastā, Ventspils novadā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2013/69

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums 
 11.12.2013
 SIA “INŽENIERTEHNISKIE PROJEKTI”
 LVL 5340.00
   adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]

 

Kontaktpersonas:

Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231

Piedāvājumu iesniegt līdz 2013.gada 3.decembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.

NOLIKUMS

PAU un Tehniskie noteikumi