Iepirkumi

Usma.TN rekonstrukcijas būvuzraudzība

2012-06-01, 12.05

ES_logo[1] ELFLA_logo[1] LAD

Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.6 4.punktu kad pakalpojumu paredzamā līgumcena ir mazāka par 3000 latiem)  informē par iepirkumu

Usmas tautas nama „Ausekļi” rekonstrukcijas būvuzraudzība

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

   

LVL

 

 
Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām:
  •  nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;
  • pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
  •  Pretendenta piesaistītajam būvuzraugam (-iem) jābūt sertifikātam elektroapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmu,  un ēku būvdarbu būvuzraudzībā, un vismaz triju gadu pieredzei būvuzraudzības darbu veikšanā;
  • pretendents vai pretendenta darbība ir reģistrēta likumā noteiktajā kārtībā,
Ar tehnisko projektu „Usmas tautas nama rekonstrukcija” iespējams iepazīties darba dienās Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, iepriekš saskaņojot  laiku ar Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītāju Juri Krilovski pa tālruni 63629492, mob.tālr. 29145212 vai šeit- TEHNISKAIS PROJEKTS
Līguma izpildes termiņš: (plānotais) no 2012. gada 18.jūnija līdz 2013. gada 18. janvārim. 
 
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  7.jūnijam plkst. 10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā  10.kab. (Atsūtot pa pastu, pa e-pastu [email protected]  vai iesniedzot personīgi).
 
Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš atbildīs visām izvirzītajām prasībām un kura piedāvājums tiks atzīts par visizdevīgāko.
 
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231