Iepirkumi

Usma. Jumta seguma renovācija

2012-08-10, 11.45

Ventspils gerb

Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.6 4.punktu (kad būvdarbu paredzamā līgumcena ir mazāka par 10 000 latiem)  informē par iepirkumu

Dzīvojamās mājas „Briljanti”jumta seguma renovācija Usmas ciemā, Usmas pagastā, Ventspils novadā  

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 
 

LVL

 

Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām:

  1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;
  2. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
  3. Pretendentam ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu (pēc būvdarbu apjoma) būvdarbu izpildē. (Piedāvājumam jāpievieno veikto darbu saraksts norādot pasūtītāja kontaktpersonu)
  4. Pretendentam jānodrošina atbilstoši kvalificēta un pieredzējuša būvdarbu vadītāja piesaistīšana būvdarbu veikšanā. Būvdarbu vadītājam ir jābūt izsniegtam Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) būvprakses sertifikātam siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā vai līdzīgam nozares institūcijas citā valstī izdotam atbilstošam dokumentam. Nepieciešamā pieredze vismaz 2 (divu) līdzīga rakstura un apjoma būvdarbu vadīšanā.
  5. Pretendentam jānodrošina atbilstoši kvalificētu un pieredzējušu tehnisko speciālistu piesaistīšana būvdarbu veikšanā, kuriem ir izsniegti attiecīgie sertifikāti vai apliecības visu darba apjomos paredzēto būvdarbu veikšanai. (Piedāvājumam jāpievieno visu norādīto speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas)
  6.  Pretendentam jānodrošina būvdarbu izpildei nepieciešamā tehnika, ražošanas iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums.
  7. Pretendentam jānodrošina izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ne īsāks kā 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši, termiņu skaitot no objekta nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā.
  8. Pretendentam piedāvājumam jāpievieno Darbu izpildes (kalendārais) grafiks, pieņemot, ka darbi tiek uzsākti 2012. gada 27. augustā un tiek pabeigti līdz 2012. gada 21. septembrim.
Darba apjomus un tehnisko specifikāciju skatīt EXCEL formāta failā Darbu_apjomi_Usmas_jumts.
 
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  21.augustam plkst. 10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā  10.kab. (Atsūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi).
 
Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš atbildīs visām izvirzītajām prasībām un kura piedāvājums tiks atzīts par visizdevīgāko.
 
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Inārs Bērtulsons – tālrunis 63629457, 29116929 (Jautājumos par tehnisko specifikāciju un darbu apjomiem)
 
 
DARBU APJOMI