Iepirkumi

Ugāles Tautas nama skatuves ietērps

2011-10-26, 13.11

Ventspils gerb

Ventspils novada pašvaldība, pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.6 4.punktu (kad pakalpojumu paredzamā līgumcena ir mazāka par 3000 latiem)  informē par iepirkumu

 „Skatuves ietērpa piegāde un uzstādīšana Ugāles Tautas namam”

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

07.11.2011. SIA “BANG!”

2972.33LVL

15.12.2011.

 
Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām:
  1.  nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;
  2.  pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
  3.  pretendentam ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu (pēc apjoma) pakalpojumu izpildē.

Darba apjomus un tehnisko specifikāciju skatīt PDF formāta failā “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA”.

 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
 
Piedāvājumu iesniegt līdz 2011.gada 31.oktobrim plkst. 10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā  10.kab. (Atsūtot pa pastu  vai iesniedzot personīgi).
 
Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš atbildīs visām izvirzītajām prasībām un kura piedāvājums tiks atzīts par visizdevīgāko.
 
Kontaktpersonas:
Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231