Iepirkumi

Ugāle.Gājēju ietves rekonstrukcija

2012-12-11, 13.25

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

„Gājēju ietves rekonstrukcija un elektriskā apgaismojuma jaunbūve Rūpnīcas ielas posmā no nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 5 līdz nekustamām īpašumam Muiža, Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā (2. būves kārta)”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/62

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

05.06.2013.
 SIA “RAC”
Reģ. Nr.41203029404

11 973,47 LVL

 

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2013.gada 8.janvārim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kab.
 
NOLIKUMS
TEHNISKAIS PROJEKTS