Iepirkumi

Novads Ugunsgrēka trauksmes signalizācijas ierīkošana

2012-11-12, 09.35

Ventspils gerb

Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009.  noteikumu Nr.6 4.punktu (kad pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir mazāka par 3 000 latiem) informē par iepirkumu

 „Vienkāršotās inženiertīklu renovācijas apliecinājuma karšu izstrāde automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas ierīkošanai Ventspils novada izglītības iestāžu ēkās
 

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 
 

 LVL

 

 
Iepirkuma priekšmets – Vienkāršotās inženiertīklu renovācijas apliecinājuma karšu izstrāde automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas ierīkošanai Ventspils novada izglītības iestāžu ēkās
 
Darba uzdevumu skatīt pielikumā PDF formāta failā – Darba uzdevums.
 
Darbu izpildes termiņš – 30  dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
 
Prasības pretendentiem:
  1. Pretendentam ir pieejami un zināmi nepieciešamie un piedāvājumā norādītie atbildīgie tehniskie speciālisti iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanai.* 
  2. Pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanai**

 *Par atbilstību prasībām Pretendentam jāiesniedz attiecīgo dokumentu kopijas.

 **
 
Pretendentiem sagatatavojot piedāvājumu, Finanšu piedāvājumā līgumcenu par darbu norādīt katrai iestādei atsevišķi bez PVN un ar PVN, kā arī kopējo līgumcenu par visām iestādēm bez PVN un ar PVN!
 
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  19.novembrim plkst. 10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā  10.kab. (Atsūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi).

Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš atbildīs visām izvirzītajām prasībām un kura piedāvājums tiks atzīts par visizdevīgāko.

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Inārs Bērtulsons – tālrunis 29116929.