Iepirkumi

Novads. Ceļu pārbūve Puze, Ziras, Tārgale, Vārve, Užava. Autoruzraudzība,būvprojekts

2016-10-31, 15.30
VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības autoceļu pārbūvei Puzes, Ziru,
Tārgales, Vārves un Užavas pagastā, Ventspils novadā

Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2016/73

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena EUR (bezPVN)
Lēmums
Līgums
 24.11.2016.
SIA “JOE”

Pilnsabiedrība “ETNA projekti” 

1.iepirkuma daļa – 8800,00

2.iepirkuma daļa – 5260,00

3. iepirkuma daļa – 7550,00

4. iepirkuma daļa – 8400,00

5. iepirkuma daļa – 4500,00  
   adobe_pdf_logo[1]
adobe_pdf_logo[1]

adobe_pdf_logo[1]

adobe_pdf_logo[1]

adobe_pdf_logo[1]

adobe_pdf_logo[1]


Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2016.gada 31. oktobrim plkst. 10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS
TOPOGRĀFIJA VĀRVES PAG.
TOPOGRĀFIJA UŽAVAS PAG.