Iepirkumi

Jūrkalnes TN.Skatuves apgaismojums

2011-11-30, 16.23
Ventspils gerb

Ventspils novada pašvaldība, pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.6 4.punktu (kad pakalpojumu paredzamā līgumcena ir mazāka par 3000 latiem)  informē par iepirkumu

 
 „Skatuves agaismojuma piegāde un uzstādīšana Jūrkalnes Tautas namam”

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

12.12.2011. SIA “STUDIO 7”

1844.38LVL

10.01.2012.

  

 
 Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām:
  1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;
  2. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus (izziņa par nodokļu parādu neesamību tiks pieprasīta no pretendenta, kuram būtu piešķiramas, līguma slēgšanas tiesības) (minēto izziņu pretendents var pievienot piedāvājumam (nav obligāta prasība);
  3. pretendentam ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu (pēc apjoma) pakalpojumu izpildē (apliecinot pieredzi, pretendentam piedāvājumam jāpievieno iepriekš veikto piegāžu saraksts, norādot pasūtītāja kontaktpersonas un summas par kādām veiktas piegādes).
Darba apjomus un tehnisko specifikāciju skatīt Word formāta failā “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA_gaisma”.
 
 
Piedāvājumu iesniegt līdz 2011.gada 6.decembrim plkst. 10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab. (Atsūtot pa pastu, pa e-pastu – [email protected] vai iesniedzot personīgi).
 
Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš atbildīs visām izvirzītajām prasībām un kura piedāvājums tiks atzīts par visizdevīgāko.
 
Kontaktpersonas:
Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231