Iepirkumi

Jūrkalne. Tehn.projekta izstrāde ūdensvada rekonstrukcijai

2014-01-03, 13.41

Ventspils gerb

Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.6 4.punktu, kad pakalpojumu paredzamā līgumcena ir mazāka par 3000 latiem)  informē par iepirkumu

„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ūdensvada rekonstrukcija Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciemā”

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums 
           
Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām:
1.  Pretendents ir reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā. 
2. Pretendentam jānodrošina atbilstoši kvalificētu un pieredzējušu speciālistu piesaistīšana darbu veikšanā. (Piedāvājumam jāpievieno piedāvāto speciālistu sertifikātu kopijas).
3. Pretendenta profesionālā darbība ir apdrošināta. (Piedāvājumam jāpievieno apdrošināšanas polises kopija).
Projektēšanas pakalpojumi sevī ietver:
  1. 1.Tehniskā projekta      izstrāde;
  2. 2. Autoruzraudzība.
  3. *Finanšu      piedāvājumā norādīt piedāvāto līgumcenu atsevišķi par tehniskā projekta      izstrādi un par autoruzraudzību.
Līguma izpildes laiks: tehniskā projekta izstrādei – divi mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas (Plānotais līguma noslēgšanas datums – 15.01.2014.), autoruzraudzībai – atbilstoši tehniskā projektā paredzēto būvdarbu veikšanas līgumam.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada  10.janvārim plkst. 10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā  10.kab. (Atsūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi).
Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš atbildīs visām izvirzītajām prasībām un kura piedāvājums tiks atzīts par visizdevīgāko.
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens – mob.tālrunis 26439539.
DARBA UZDEVUMS
TEHNISKIE NOTEIKUMI