Iepirkumi

Ance.Pamatskolas ēdnīcas rekonstrukcija

2012-07-03, 11.12

Ventspils gerb

Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009.  noteikumu Nr.6 4.punktu (kad pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir mazāka par 3 000 latiem) informē par iepirkumu

 „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ances pamatskolas ēdnīcas rekonstrukcijai, Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 
 

LVL

 

Projektēšanas pakalpojumi sevī ietver:
  1. Tehniskā projekta izstrāde ( Tehniskā projekta sagatavošanas termiņš – 45 dienu laikā no pakalpojuma līguma noslēgšanas dienas);
  2. Autoruzraudzība projekta realizācijas laikā. 
Darba uzdevumu, PAU un tehniskos noteikumus skatīt pielikumā PDF formāta failos – Ances pamatskolas ednica. 
 
 
Prasības pretendentiem:
  1. Pretendents ir reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā.* 
  2. Pretendentam ir pieejami un zināmi nepieciešamie un piedāvājumā norādītie atbildīgie tehniskie speciālisti iepirkuma priekšmetā minēto projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšanai.* 
  3. Pretendenta profesionālā darbība ir apdrošināta.* 
 *Par atbilstību prasībām Pretendentam jāiesniedz attiecīgo dokumentu kopijas. 
 
Pretendentiem sagatatavojot piedāvājumu, Finanšu piedāvājumā norādīt līgumcenu par projektēšanu un autoruzraudzību atsevišķi, kā arī kopējo līgumcenu par abiem pakalpojumiem bez PVN un ar PVN!
 
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  10.jūlijam plkst. 10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā  10.kab. (Atsūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi).

Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš atbildīs visām izvirzītajām prasībām un kura piedāvājums tiks atzīts par visizdevīgāko.

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231.
Objekta apskati iepriekš saskaņot ar Ances pagasta pārvaldnieci Airu Kajaku – tālrunis 29463773.