Iepirkumi

Ance.Muižas rekonstrukcija

2012-04-20, 11.07
ES_logo[1]
ELFLA_logo[1] LAD
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
   Sabiedriskā centra „Ances muiža” rekonstrukcija un Ances muižas laukuma seguma izbūve, Ances pagastā, Ventspils novadā projekta „Sabiedriskā centra izveide Ancē, Ances pagastā” ietvaros 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/23 ELFLA

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

11.06.2012.
11.06.2012.
SIA”KURZEMES IT”
SIA “T-VITA”

52252,06LVL

18464,23LVL

28.11.2012.
10.08.2012.

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231 (Par iepirkuma procedūru).
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  3.maijam plkst. 10:00, Ventspils novada domē 10.kabinetā, Skolas ielā 4, Ventspilī.
Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  3.maijā plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
 
NOLIKUMS
TEHNISKAIS PROJEKTS MUIŽAS REKONSTRUKCIJAI