Iepirkumi

Ance.KN jumta teh/projekta izstrāde

2012-01-03, 13.45
Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 

„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ances pagasta kultūras nama „Ausmas” jumta seguma, ventilācijas sistēmas un elektroapgādes rekonstrukcijai Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2012/1

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

PĀRTRAUKTS (01.03.2012.)
iesniegtie piedāvājumi pārsniedz finanšu resursus

LVL

 

  
Kontaktpersonas:

Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  17.janvārim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.
Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  17.janvārī plkst.10:00,
Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.