Izsoles

Pārdod automašīnas par brīvu cenu

2020-01-14, 12.00
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, pārdod par brīvu cenu kustamo mantu – automašīnu “Hyundai Trajet”, cena 2200,00 eiro (transportlīdzeklis apskatāms – “Pagastmāja”, Popes pagasts, Ventspils novads (Popes pagasta pārvalde), darbadienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Popes pagasta pārvaldes vadītāju Mārtiņu Libkovski (tālr. 29298758; e-pasts: [email protected]); automašīnu “Chrysler Town&Country”, cena 1200 eiro (transportlīdzeklis apskatāms – Skolas …  Lasīt vairāk >

Izsola telpu nomas tiesības Ugāles “Mežrūpniekos”

2020-01-09, 13.20
2020. gada 22. janvārī plkst. 14.10 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī, 2. stāva zālē, pirmā rakstiskā izsolē tiks izsolītas nedzīvojamo telpu nomas tiesības nekustamajā īpašumā ‘’Mežrūpnieki’’ Ugāles pagastā, Ventspils novadā, 1. stāvā, telpas 36,1 m² kopplatībā (Nr. 29 un Nr. 30), kadastra numurs 9870 012 0152, būves kadastra apzīmējums 9870 012 0152 001. …  Lasīt vairāk >

Izsola nekustamo īpašumu “Samīši” Ovišos

2020-01-08, 13.37
2020. gada 29. janvārī plkst. 13:00 Ventspils novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Samīši”, kadastra Nr. 98660010179, adrese: “Samīši”, Oviši, Tārgales pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 11’900 eiro, nodrošinājums 1190 eiro, izsoles solis 300 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un …  Lasīt vairāk >

Izsola īpašumu “Arāju katlu māja” Ugālē

2020-01-08, 13.35
2020. gada 29. janvārī plkst. 13:30 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli uz nomaksu līdz 3 (trīs gadiem) pārdod nekustamo īpašumu “Arāju katlu māja”, kadastra Nr. 98700040180, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov. Izsoles sākumcena 10 400 eiro, nodrošinājums 1 040 eiro, izsoles solis 1 000 eiro. Ar izsoles noteikumiem …  Lasīt vairāk >

Izsola īpašumu “Puzuri” Ugālē

2020-01-08, 13.20
2020. gada 29. janvārī plkst. 13:45 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Puzuri”, kadastra Nr. 98700080035, Ugāles pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 4 680 eiro, nodrošinājums 468 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 …  Lasīt vairāk >

Usmas ezera nomas (daļas) nomas tiesību konkurss

2019-12-10, 14.44
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, saskaņā ar domes 28.11.2019. sēdes lēmumu, protokols Nr.53, 13.§, izsludina rakstisku konkursu par publiskās ūdenstilpes “Usmas ezers”, kadastra Nr. 9874 006 0005, zemesgabala daļu ar platību 121 m2 nomas tiesībām izmantošanai peldbūves būvniecībai un uzturēšanai. Iznomāt paredzētā zemesgabala daļa izvietota Bērzragdangas ziemeļu daļā, pretī nekustamam īpašumam “Jaunpumpuri”, kadastra Nr.98740050188. Ar …  Lasīt vairāk >

Pārdod dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 47 Ugālē

2019-06-11, 12.02
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, pārdod par brīvu cenu nekustamo īpašumu – 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas iela 4 – 47, kadastra Nr. 98709000334, adrese: Rūpnīcas iela 4 – 47, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov. Atsavināšanas nosacītā cena 220 eiro. Atsavināmās nekustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā iesniegusi pieteikumu un tikusi reģistrēta noteikumos paredzētajā kārtībā. …  Lasīt vairāk >