Izsoles

Izsola nomas tiesības īpašumā “Auseklīši” Usmā

2019-05-17, 14.43
2019. gada 29. maijā plkst. 14.00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva zālē rakstiskā izsolē tiks izsolītas nedzīvojamo telpu nomas tiesības nekustamajā īpašumā “Auseklīši” Usmā, Usmas pagastā, Ventspils novadā, nedzīvojamās telpas 42,2 m2 kopplatībā ēkā ar kadastra apzīmējumu 98740060202003. Pretendentiem nomas pieteikumus iesniegt darba dienās no plkst. 8:30 līdz 16:00, bet ne …  Lasīt vairāk >

Pārdod īpašumu Brīvības ielā 41, Ventspilī

2019-04-29, 14.12
2019. gada 29. maijā plkst. 14:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Brīvības ielā 41, Ventspilī, kadastra Nr. 27000080305. Izsoles sākumcena 114’000 eiro, nodrošinājums 11’400 eiro, izsoles solis 1000 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz …  Lasīt vairāk >

Pārdod dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 48 Ugālē

2019-04-29, 10.05
2019. gada 29. maijā plkst. 13:45 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas iela 4 – 48, kadastra Nr. 98709000332, adrese: Rūpnīcas iela 4 – 48, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov. Izsoles sākumcena 230 eiro, nodrošinājums 23 eiro, izsoles solis 20 eiro. Ar …  Lasīt vairāk >

Pārdod dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 47 Ugālē

2019-04-29, 10.00
2019. gada 29. maijā plkst. 13:30 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas iela 4 – 47, kadastra Nr. 98709000334, adrese: Rūpnīcas iela 4 – 47, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov. Izsoles sākumcena 220 eiro, nodrošinājums 22 eiro, izsoles solis 20 eiro. Ar …  Lasīt vairāk >

Pārdod dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 2 Ugālē

2019-04-29, 09.57
2019. gada 29. maijā plkst. 13:15 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas iela 4 – 2, kadastra Nr. 98709000333, adrese: Rūpnīcas iela 4 – 2, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov. Izsoles sākumcena 230 eiro, nodrošinājums 23 eiro, izsoles solis 20 eiro. Ar …  Lasīt vairāk >

Pārdod telpas īpašumā “Avoti” Zlēkās

2019-04-29, 09.50
2019. gada 29. maijā plkst. 13:00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod uz nomaksu līdz 2 (diviem) gadiem nekustamo īpašumu “Avoti” – 1, kadastra Nr. 98949000030, adrese: “Avoti” – 1, Zlēkas, Zlēku pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 2400 eiro, nodrošinājums 240 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles …  Lasīt vairāk >

Izsludina nomas tiesību konkursu

2019-04-02, 12.26
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, saskaņā ar domes 28.03.2019. sēdes lēmumu, protokols Nr.41, 32.§, izsludina rakstisku konkursu par publiskās ūdenstilpes “Usmas ezers”, kadastra Nr. 9874 006 0005, zemesgabala daļu ar platību 121 m2 nomas tiesībām izmantošanai peldbūvju būvniecībai un uzturēšanai. Iznomāt paredzētās zemesgabala daļas izvietotas Bērzragdangas ziemeļu daļā, pretī nekustamam īpašumam “Jaunpumpuri”, kadastra Nr.98740050188. Ar …  Lasīt vairāk >

Pārdod transportlīdzekli par brīvu cenu

2019-03-08, 11.00
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, pārdod par brīvu cenu kustamo mantu- automašīnu “Chevrolet Captiva”, cena 3000 eiro. Chevrolet transportlīdzeklis apskatāms – “Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads, (Tārgales pagasta pārvalde), darbadienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju Mārci Laksbergu (tālr. 26491057; e-pasts: [email protected]). Atsavināmās kustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā iesniegusi …  Lasīt vairāk >