Sabiedriskā apspriešana par būvniecības ieceri

Sabiedriskā apspriešana par būvniecības ieceri

2020-09-16, 11.53

Telekomunikāciju sakaru masta būvniecība zemesgabalā “Kļavnieki”, Užavas pag., Ventspils nov. Kad.Nr. 9878 007 0192. Masts nepieciešams mobilo sakaru pārklājuma uzlabošanai Sārnates ciema un tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem. Atbilstoši Ventspils novada teritorijas plānojumam, būvniecība paredzēta uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes(L3), kur inženierkomunikāciju objektu būvniecība ir atļauta.
Ierīkošanas ierosinātājs SIA „TeleTower”, reģ. Nr.40103257495, Uriekstes iela 2A-24, Rīga, LV-1005.
Projektētājs: SIA „TelPro”, reģ.Nr.40105569497, Kr. Valdemāra iela 149-309, Rīga, LV-1013, tālr.29.
Līdz 2020. gada 21.oktobrim informatīvie materiāli apskatāmi šī paziņojuma pielikumā, Ventspils novada būvvaldes un pagasta pārvaldes telpās. Atsauksmes sūtīt pa pastu no 21.09.2020. līdz 21.10.2020. (pasta zīmogs) Ventspils novada pašvaldības būvvaldei, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 8. oktobrī, plkst. 15:00, Užavas pagasta kultūras namā “Tautas Dārzs”, Užavas pag., Ventspils nov.
APTAUJAS LAPA
BŪVTĀFELE
PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERI