Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas robežu paplašināšanu

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas robežu paplašināšanu

2021-02-04, 09.38

Ventspils novada dome 2021. gada 28. janvārī pieņēma lēmumu (protokols Nr. 78; 2.§) “Par grozījumiem Ventspils novada domes 2020. gada 30. janvāra lēmumā “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 9866 010 0076, 9866 010 0100, 9866 010 0110, 9866 010 0105, 9866010 0098, 9866 015 0009, 9866 015 0097, 9866 015 0109, 9866 015 0089, 9866015 0104, 9866 015 0060, 9866 015 0061, 9866 015 0051, 9866 015 0112, 9866 015 0012, 9866 015 0011, 9866 015 0017, 9866 015 0015, 9866 015 0038, 9866 015 0108, 9866 015 0107, 9866 015 0036, 9866 015 0102, 9866 015 0171, 9856 003 0202, grozot Ventspils novada teritorijas plānojumu” (protokols Nr. 58, 4.§), kurā tika atļauta lokālplānojuma izstrāde zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9866 010 0076, 9866 010 0100, 9866 010 0110, 9866 010 0105, 9866010 0098, 9866 015 0009, 9866 015 0097, 9866 015 0109, 9866 015 0089, 9866015 0104, 9866 015 0060, 9866 015 0061, 9866 015 0051, 9866 015 0112, 9866 015 0012, 9866 015 0011, 9866 015 0017, 9866 015 0015, 9866 015 0038, 9866 015 0108, 9866 015 0107, 9866 015 0036, 9866 015 0102, 9866 015 0171, 9856 003 0202, Tārgales pagastā, Ventspils novadā.

Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, ievērojot tajos noteiktos nosacījumos saistībā ar vēja elektrostaciju izvietojumu attālumiem nepieciešams paplašināt lokālplānojuma teritorijas robežu ar nekustamiem īpašumiem numuriem “Ekmaņi”, kadastra numurs 9866 015 0090, “Sausgaliņi”, kadastra numurs 9866 015 0027, “Simsoni”, kadastra numurs 9866 015 0117, “Staldzenes Miezīši”, kadastra numurs 9866 015 0006, “Mežasimsoni”, kadastra numurs 9866 015 0128, “Saullēkti”, kadastra numurs 9866 015 0018, “Sidrabiņi” zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 9866 015 0099 un 9866 015 0100.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs SIA “Kursa MRU”, SIA “Līcīši”.
Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”.
Lokālplānojuma  izstrādes vadītāja Ventspils novada pašvaldības attīstības plānošanas speciāliste Iveta Straume (tālr. 26678959, e-pasts [email protected]).