Pašvaldība izsola transportlīdzekļus

Pašvaldība izsola transportlīdzekļus

2019-10-08, 16.01

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, 2019. g. 20. novembrī plkst. 13 (Ventspils novada pašvaldības telpās Skolas ielā 4, 2. stāva zālē, Ventspilī) mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu “Hyundai Trajet”, sākumcena 2 200,00 eiro (transportlīdzeklis apskatāms darbadienās Popes pagasta pārvaldē “Pagastmāja” Popes pagastā, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Popes pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29298758, e-pasts: [email protected]); pārdod kustamo mantu – pasažieru autobusu “Ford Transit”, sākumcena 350,00 eiro (transportlīdzeklis apskatāms darbadienās Annahites pamatskolā Stiklos Puzes pagastā, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Annahites pamatskolas direktori, tālr. 29296209, e-pasts: [email protected]); pārdod kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu “Chrysler Town&Country”, sākumcena 1 200,00 eiro (transportlīdzeklis apskatāms darbadienās Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar administrācijas Saimniecisk;as nodaļas vadītāju Andri Zvinguli, tālr. 26175865, e-pasts: [email protected]).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī, 1. stāvā, un Ventspils novada pagastu pārvaldēs, kā arī šī paziņojuma pielikumā.
Izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā transportlīdzekļa nosacītās cenas jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903 AS “Swedbank” ar norādi “Transportlīdzekļa (reģistrācijas numurs) izsoles nodrošinājums”.
Pieteikumu reģistrācija izsolei no 2019. gada 9. oktobra darbadienās Ventspils novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā Skolas ielā 4 Ventspilī, 1. stāvā (kontaktpersona Andris Stepanovičs, tālr. 63629467, 26688898, e-pasts [email protected]) līdz 2019. g. 20. novembra plkst. 12.00.

IZSOLES NOTEIKUMI