Pasniegti novada pašvaldības apbalvojumi

2018-11-20, 08.04

Latvijas Republikas Proklamēšanas 100. gadadienā, Tārgales pamatskolā Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks pasniedza16 Ventspils novada pašvaldības apbalvojumus – Goda, Atzinības un Pateicības rakstus.

Apbalvojumu “Ventspils novada pašvaldības Goda raksts” saņēma Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča (par augstu profesionalitāti, inovatīvu, kvalitatīvu un atbildīgu darbu Ventspils novada izglītības jomā), Ances pagasta pārvaldes vadītāja Aira Kajaka (par ieguldīto darbu Ances pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un tradīciju uzturēšanā vietējā kopienā), Jūrkalnes pagasta etnogrāfiskais ansamblis “Maģie suiti” (par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, novada un pagasta tēla popularizēšanā), viesu nama “Leču muiža” īpašnieks Uldis Kārkliņš (par ieguldījumu Ventspils novada attīstībā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, Ventspils novada popularizēšanā) un SIA “Niedrāji MR” valdes priekšsēdētājs Pēteris Elsts (par nozīmīgu ieguldījumu Ventspils novada un Ugāles pagasta attīstībā, nodarbinātībā un tautsaimniecības stiprināšanā, Ventspils novada popularizēšanā un pozitīva tēla veidošanā).
Apbalvojumu “Ventspils novada pašvaldības Atzinības raksts” pasniedza Užavas tautas nama vadītājai Gitai Vilgutei (par pašaizliedzīgu un izcilu darba pienākumu pildīšanu), Vārves pagasta kultūras darba organizatorei Ingai Bergai (par ieguldījumu Ventspils novada popularizēšanā un pozitīvā tēla veidošanā), jūrkalniecei, biedrības “Maģie suiti” valdes priekšsēdētājai Taigai Reķei (par aktīvu atbalstu pagasta kultūrvides popularizēšanā un attīstībā), Ances senioru deju kolektīvam (par ilggadīgu un pašaizliedzīgu ieguldījumu Ances pagasta un Ventspils novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē), Piltenes vidusskolas skolotājai Neldai Matisovai (par mērķtiecīgu Piltenes pilsētas kultūrvides attīstīšanu, radošu darbu amatierkolektīvu vadīšanā, paaudžu pēctecības nodrošināšanu amatiermākslā).
Apbalvojumu “Ventspils novada pašvaldības Pateicības raksts” saņēma Užavas amatierteātra dalībniece Linda Trabša (par ilggadīgu radošu pieeju amatiermākslas attīstībā Užavas pagastā), Lidijas Vīgriezes ārsta prakses palīdze Marina Sīle (par ilggadīgo un pašaizliedzīgo ieguldījumu Zlēku iedzīvotāju veselības aprūpē), Zlēku pagasta autobusa šoferis Vilnis Sproģis (par precizitāti savā darbā, atbalstot arī Ventspils novada kultūras darbinieku aktivitātes), Ances pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” skolotāju palīdze Inese Sproģe (par sirdsgudrību un apzinīgu pienākumu pildīšanu, strādājot ar Ances mazākajiem bērniem), Piltenes vidusskolas garderobiste Dace Tetere (par ieinteresētību, apzinīgu un godprātīgu ilggadīgu darbu), Zūru pamatskolas saimniecības pārzine Guna Hamstere (par pašaizliedzīgu un izcili veikto darbu un nesavtīgu atbalsta sniegšanu sabiedrībai).