Pārdod transportlīdzekli par brīvu cenu

Pārdod transportlīdzekli par brīvu cenu

2019-03-08, 11.00

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, pārdod par brīvu cenu kustamo mantu- automašīnu “Chevrolet Captiva”, cena 3000 eiro. Chevrolet transportlīdzeklis apskatāms – “Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads, (Tārgales pagasta pārvalde), darbadienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju Mārci Laksbergu (tālr. 26491057; e-pasts: [email protected]).

Atsavināmās kustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā iesniegusi pieteikumu un tikusi reģistrēta Noteikumos paredzētajā kārtībā.
Ar pārdošanas noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā 1. stāvā– Skolas ielā 4, Ventspilī un Ventspils novada pilsētas/ pagastu pārvaldēs, kā arī šī paziņojuma pielikumā.
Transportlīdzekļa nosacītā cena jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903 AS ”Swedbank” nākamās darba dienas laikā no reģistrācijas apliecības saņemšanas dienas.
Pieteikumu reģistrācija darbadienās Ventspils novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā – Ventspilī, Skolas ielā 4, 1. stāvā (kontaktpersona: Andris Stepanovičs (tālrunis-63629467, 26688898; [email protected]).
PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI