Pārdod mežaudzi un zemi Ances “Mežavaski”

Pārdod mežaudzi un zemi Ances “Mežavaski”

2019-06-11, 11.52

2019. gada 7. augustā plkst. 13:20 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu (zemes gabalu un mežaudzi) “Mežavaski”, kadastra Nr. 98440020044, Ances pagastā, Ventspils novadā. Izsoles sākumcena 22 940 eiro, nodrošinājums 2294 eiro, izsoles solis 1000 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2019. gada 6. augustam, iepriekš saskaņojot laiku ar Ances pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29463773.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22. Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2019. gada 6. augustam plkst. 17.00.
IZSOLES NOTEIKUMI
ĪPAŠUMA VĒRTĒJUMS