Pārdod īpašumu “Puzuri” Ugāles pagastā

Pārdod īpašumu “Puzuri” Ugāles pagastā

2020-02-11, 10.50

2020. gada 1. aprīlī plkst. 13:15 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Puzuri”, kadastra Nr. 98700080035, adrese: “Puzuri”, Ugāles pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 3 900 eiro, nodrošinājums 390 eiro, izsoles solis 100 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas iela 4 Ventspilī un Ventspils novada interneta vietnē: www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2020. gada 31. martam, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Ugāles pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29506686.
Nodrošinājums dalībai izsolē jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2020. gada 31. martam plkst. 17.00.
IZSOLES NOTEIKUMI