Pārdod īpašumu “Arāju katlu māja” Ugālē

Pārdod īpašumu “Arāju katlu māja” Ugālē

2020-02-11, 11.00

2020. gada 1. aprīlī plkst. 13:30 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, uz nomaksu līdz 3 gadiem, pārdod nekustamo īpašumu “Arāju katlu māja”, kadastra Nr. 98700040180, adrese: “Arāju katlu māja”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 8 320 eiro, nodrošinājums 832 eiro, izsoles solis 100 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2020. gada 31. martam, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Ugāles pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29506686.
Nodrošinājums dalībai izsolē jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2020. gada 31. martam plkst. 17.00.
IZSOLES NOTEIKUMI