Pārdod kopīpašuma “Apsaines” domājamās daļas Usmā

Pārdod kopīpašuma “Apsaines” domājamās daļas Usmā

2019-11-30, 15.54

Ventspils novada pašvaldība 2019. gada 12. decembrī plkst. 15 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašuma “Apsaines”, kadastra Nr. 98740060224, adrese: “Apsaines”, Usma, Usmas pagasts, Ventspils novads, kopīpašuma domājamās daļas. Izsoles objekta – ¼ domājamās daļas sākumcena 750 eiro, nodrošinājums 75 eiro, izsoles solis 50 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese – Skolas iela 4, Ventspils, un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2019. gada 11. decembrim, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Usmas pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29287631.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS „Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2019. gada 11. decembrim plkst. 17.00.
IZSOLES NOTEIKUMI