Pārdod dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 47 Ugālē

Pārdod dzīvokli Rūpnīcas ielā 4 – 47 Ugālē

2019-06-11, 12.02

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, pārdod par brīvu cenu nekustamo īpašumu – 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas iela 4 – 47, kadastra Nr. 98709000334, adrese: Rūpnīcas iela 4 – 47, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov. Atsavināšanas nosacītā cena 220 eiro. Atsavināmās nekustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā iesniegusi pieteikumu un tikusi reģistrēta noteikumos paredzētajā kārtībā.

Atsavināmais nekustamais īpašums apskatāms darba dienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar SIA “VNK serviss” pārstāvi (tālr. 25454948, e-pasts: [email protected]).
Atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā Nr.LV04HABA0551025783903 AS “Swedbank” nākamās darba dienas laikā no izziņas norēķinam par atsavināmo nekustamo īpašumu saņemšanas dienas.
Ar atsavināšanas noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un šī paziņojuma pielikumā.
Pieteikumu reģistrācija darbadienās Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī, Nekustamo īpašumu nodaļā, 1. stāvā, 5. kabinetā, kontaktpersona: Gita Horste (tālr. 25749170, e-pasts: [email protected]).

ATSAVINĀŠANAS NOTEIKUMI