Par meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdzirās” pārbūvi

Par meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdzirās” pārbūvi

2021-02-08, 16.47

Paziņojums par ietekmes novērtējuma ziņojuma uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” Ventspils novadā, Tārgales pagastā pārbūvei.
Paredzētās darbības nosaukums: meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” pārbūve.
Paredzētās darbības vieta: nekustamā īpašuma “Klāņu meži” (kadastra numurs 9866 010 0093) zemes gabalos ar kadastra apzīmējumiem: 9866 008 0051; 9866 008 0050; 9866 009 0069 Tārgales pagasta, Ventspils novadā.
Ierosinātājs: AS „Latvijas valsts meži” (reģ. Nr. 40003466281, adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004; tālr. 67610015).
Biroja lēmums par ietekmes uz Natura 2000 teritoriju nepieciešamību: 17.07.2017.
Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums: “Ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 novērtējums meža meliorācijas sistēmas “Akmeņdziras” Ventspils novadā, Tārgales pagastā pārbūvei”, 17.12.2019.
Aktualizētās novērtējuma ziņojuma versijas datums: 05.02.2021.
Ziņojuma sagatavotājs: AS „Latvijas valsts meži”.
Ar aktualizēto novērtējuma ziņojumu var iepazīties: AS “Latvijas valsts meži” interneta mājas lapā: www.lvm.lv (https://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/ietekmes-uz-vidi-novertejums/pazinojumi)