Par koku ciršanu Užavā

Par koku ciršanu Užavā

2020-02-10, 13.00

Pamatojoties uz 02.05.2012 Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes” 17. punktu, tiek rīkota sabiedriskā apspriešana 26 (divdesmit sešu) baltalkšņu nociršanai nekustamā īpašumā “Krastkalni”, kadastra Nr. 9878 003 0128, Užavas pagastā, Ventspils novadā.
Rakstiskus iebildumus un priekšlikumus var iesniegt līdz 19.02.2020. Ventspils novada domē Skolas ielā 4 Ventspilī, LV 3601, vai Užavas pagasta pārvaldē “Avoti” Užavas pagastā Ventspils novadā, LV 3627.