Par koku ciršanu Ovišos

2019-04-12, 13.00

Pamatojoties uz 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes” 17. punktu tiek rīkota sabiedriskā apspriešana koku ciršanai, pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu par koku ciršanu nekustamajā īpašumā “Ovišu bāka”, Oviši, Tārgales pag., Ventspils nov. (kad. Nr. 98660010025) plānots nocirst 2 (divus) vītolus, 1 (vienu) liepu un 1 (vienu) priedi. Viedokļi par plānoto koku ciršanu ārpus meža zemes iesniedzami līdz 2019. gada 18. aprīlim Ventspils novada domē (Skolas ielā 4, Ventspilī) vai Tārgales pagasta pārvaldē („Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads).