Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu

Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu

2020-05-05, 14.59

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu VPVB. Derīgo izraktenu ieguves teritorijas paplašināšanai paredzētās darbības smilts-grants un smilts atradnē “Atvari” Ventspils novada Ugāles pagastā. Nekustamais īpašums “Dziļie atvari” (zemes kadastra Nr. 9870 001 0105, zemes vienība ar kadastra Nr. 9870 vieta 001 0098).
PIELIKUMS