Par detālplānojuma izstrādi īpašumā “Alki” Tārgales pagastā

Par detālplānojuma izstrādi īpašumā “Alki” Tārgales pagastā

2019-05-08, 08.09

Ventspils novada dome 2019. gada 25. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu (protokols Nr. 42, 8.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Alki” ar kadastra numuru 9866 002 0022, Tārgales pagastā, Ventspils novadā”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis:
Precizēt teritorijas plānoto/atļauto izmantošanu un apbūves parametrus, veidot vienotu ielu/ceļu tīklu un inženiertehnisko komunikāciju tīklus detālplānojuma teritorijā nekustamā īpašuma “Alki” ar kadastra numuru 9866 002 0022, Tārgales pagastā, Ventspils novadā.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: SIA “EX-VALE”, reģ.Nr. 40003714738.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja Ventspils novada pašvaldības attīstības plānošanas speciāliste Iveta Straume (tālr. 26678959, e-pasts: [email protected]).