Izsolē pārdod dzīvokļu īpašumu “Ausekļi” – 3 Zirās

Izsolē pārdod dzīvokļu īpašumu “Ausekļi” – 3 Zirās

2019-10-11, 12.37

2019. gada 16. oktobrī plkst. 13:00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Ausekļi” – 3, kadastra Nr. 98909000042, adrese: “Ausekļi” – 3, Ziras, Ziru pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 360 eiro, nodrošinājums 36 eiro, izsoles solis 30 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2019. gada 15. oktobrim, iepriekš saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” pārstāvi, tālr. 25431808.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2019. gada 15. oktobra plkst. 17.00.

IZSOLES NOTEIKUMI